ආයුබෝවන්

  • ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යංශ නිල වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන ඔබ සාදරයෙන් පිලිගනිමු

WELCOME

  • Welcome to the Official Website of the Ministry of Fisheries and Aquatic Resources Development

நல்வரவு

  • கடற்றொழில் மற்றும் நீரியல் வளங்கள் அபிவிருத்தி அமைச்சின் உத்தியோகபூர்வ இணையதளம் உங்களை வரவேற்கிறது